Ne(valjanost) izbora Davora Šukera: Sportska inspekcija se bavi pitanjima koja nisu u njenoj nadležnosti

Populizam je opasna stvar. Argumente zamjenjuje demagogijom. Ispravna stajališta zamjenjuje popularnim mišljenjem.

Večernji list je izašao s naslovom: “Davor Šuker je izabran nelegalno! Petorica nisu smjela glasati”

Uskličnik umjesto upitnika. Neprovjerene informacije. Pogrešne teze. Populizam uredništva! HNS treba ozbiljno razmotriti pravne opcije. Nismo sarkastični. Mrtvi-ozbiljni smo! Evo i zašto:

Davor Šuker nije izabran nezakonito! Reakcija HNS-a je ispravna, ali ni približno oštra kakva bi trebala biti. Davor Šuker je valjani predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i kao takav je i njegov novi mandat upisan u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama.

Nalazi Sportske inspekcije ne samo da su nebitni, već su kao takvi probili granicu njene nadležnosti i Sportska inspekcija bi trebala odgovarati za to kršenje Zakona o sportu kao i za štetu pričinjenu HNS-u.

Sportska inspekcija prekoračuje ovlasti

Naime, nadležnost Sportske inspekcije (koja ni sama ne zna je li Sportska ili Športska) prema Zakonu o sportskoj inspekciji jest obavljati poslove inspekcijskog nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta vezane uz provedbu Zakona o sportu i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona te poduzimati mjere i radnje za koje je ovlaštena Zakonom o sportskoj inspekciji.

Prema Zakonu o sportu, Skupština je najviše tijelo nacionalnog sportskog saveza u kojem svaki član ima pravo na najmanje jedan glas, na način utvrđen statutom. Inspekcija kroz Zakon o sportu ima, dakle, podlogu na kojoj može bazirati svoj nadzor nad samim Statutom HNS-a – ali on u ovom slučaju nije tema njenog nadzora.

Preko svake granice svoje nadležnosti prelazi Inspekcija kada se u nadzoru bavi pitanjima interne dinamike samog Saveza, uključujući i pitanje verifikacije mandata zastupnika u Skupštini HNS-a.

To nije i ne smije biti predmet nadzora Sportske inspekcije!

Sportska inspekcija nema nikakvo zakonsko ovlaštenje niti drugi mehanizam putem kojeg bi ulazila u način na koji se provode interna pravila sportskih udruga i saveza. Ovo je iznimno opasan presedan miješanja države u pravne osobe, jer odnos među članovima udruge je njihov vlastiti problem. Ukoliko je bilo nepravilnosti u izboru Predsjednika Davora Šukera, članovi Saveza (20 nogometnih saveza u županijama, Zagrebački nogometni savez, nogometni savezi gradova i nogometni klubovi) mogli su reagirati.

Članovi Saveza nisu reagirali

Sukladno Statutu HNS-a, postupak izbora predsjednika uređuje njihov “Unutarnji poslovnik o radu Skupštine”. On nije i ne može biti predmet inspekcijskog nadzora već je pitanje unutarnje dinamike i dogovora samih članova. Pitanje kvoruma Skupštine kao i pitanje tzv. “verifikacije mandata” nije posao kojim se treba ili smije baviti Sportska inspekcija.

Ukoliko je netko od članova Saveza imao problem s načinom izbora te sumnjao u njegovu ispravnost i usklađenost sa Statutom i Poslovnikom, trebao se obratiti Izbornoj komisiji HNS-a koja je prema čl. 19. odgovorna za sve poslove vezane uz organizaciju, provođenje i nadgledanja izborne sjednice Skupštine.

Članak 26.
U slučaju spora u vezi valjanosti ili nevaljanosti glasačkog listića, valjanosti ili
nevaljanosti glasa, nacrta zapisnika ili bilo kojeg drugog pitanja u vezi postupka
prebrojavanja glasova odluka Izborne komisije je konačna.

Poslovnik rada Skupštine

Savez je sukladno Odluci Skupštine uspješno, Rješenjem nadležnog upravnog tijela, Gradskog ureda za opću upravu, u Registar udruga upisao Davora Šukera kao predsjednika HNS-a u novom mandatu.

Članovi koji su smatrali da su njihova prava ili interesi povrijeđeni – imali su mogućnost kroz institut unutarnjeg nadzora, koji je dio Zakona o udrugama, pokrenuti postupak zaštite svojih prava i interesa.

Unutarnji nadzor

Članak 42.

(1) Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

(2) Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti statutom određeno tijelo udruge, odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

(3) Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.

— Zakon o udrugama

Sportska inspekcija nije ovlaštena zakonom baviti se pitanjima verifikacije mandata i izborom zapisničara. To je pravo i odgovornost članova udruge. Činjenica da će Inspekcija o tim eventualnim nepravilnostima obavijestiti nadležno tijelo – također je nebitno jer nadležno tijelo nije nadležno za ta pitanja i registracija novog Šukerovog mandata je obavljena ispravno.

Nijedno od 13 predmeta nadzora Sportske inspekcije koji su navedeni u Zakonu o sportskoj inspekciji, ne odnosi se na pitanja ovakvog tipa kao što je pitanje je li Verifikacijska komisija verificirala mandat zastupnika.

Populizam i neodgovorni mediji

Sportske udruge i savezi dužni su osigurati da njihovi statuti budu usklađeni sa Zakonom o sportu i Zakonom o udrugama kao i da budu ispunjene zakonske odredbe o sastavu skupštine. Umjesto toga, Sportska inspekcija se bavi procesnim nepravilnostima prilikom postupka izbora što nije u njenoj nadležnosti, već u nadležnosti samih članova.

Zamislite kaosa koji bi nastao kada bi se registarski uredi i trgovački sudovi bavili internim pravilima  svih udruga i pravnih osoba? Ako su povrijeđeni interesi članova, onda su ti članovi dužni reagirati jer ih predstavlja osoba koja to ne bi smjela.

Pitanje zašto članovi Saveza nisu reagirali na nepravilnosti prilikom izbora je pitanje za sasvim jednu drugu raspravu.

Umjesto toga, Sportska inspekcija se bavi poslovima kojima se ne bi smjela baviti i koji predstavljaju ozbiljan presedan zadiranja u prava udruga i drugih pravnih osoba da sama uređuju svoj internu dinamiku.

Članak 29.

Inspektor je odgovoran ako ne poduzme mjere ili radnje koje je po zakonu ili drugom propisu bio dužan poduzeti ili ako prekorači ovlasti koje su mu dane zakonom ili drugim propisom, odnosno ako ne podnese prijavu ili ne obavijesti nadležna državna tijela o utvrđenim nedostacima kad je to dužan učiniti.

— Zakon o sportskoj inspekciji

Ključan problem u ovoj priči je što hrvatski mediji plasiraju neistinite tvrdnje koje idu uz dlaku popularnom mišljenju, generiraju promet i te iste medije pretvaraju u tobožnje zaštitnike hrvatskog sporta.

Najlakše je blatiti Šukera. I najisplativije. Ali za to vam ne trebaju lažne naslovnice.

Izbor Davora Šukera nije “nelegalan”. Ako je i bilo nepravilnosti ovog tipa, takve nepravilnosti nisu u nadležnosti Sportske inspekcije koja se grubo ogriješila o pozitivne propise. Hrvatski mediji nastavljaju nestručnim komentarima razinu diskusije svoditi na barsku raspravu i uništavati integritet novinarske struke.

Hrvatski nogomet ima puno problema. Ovakva razina populizma i demagogije i to od nadležnih tijela te vodećih hrvatskih medija – neće te probleme riješiti, već će močvaru učiniti dubljom i mutnijom.